18.01.2018
:
D3 . / 30 136.7 beres
- 30 - -
. / 0,25 50 27.8
- 5 / . 5 14.1
- /. 3 % . 10 5 187.9
- /. 400 128.1
- /. 200 96.4
. 1 20 90.9 novartis consu
- /. 1 / . 2 5 96.45 novartis consu
. /. 30 30 94
. 10 20 6.3
- . 2,5 30 116.5
. 80 60 417 krka
. 80 20 167.9 krka
. 250 / 200 161.4 glaxosmithklin
. 400 . 100 573 pharmascience
. 300 . 100 171.1 pharmascience
. 300 30 170.9 pharmascience
/. 100 33
. 60 99.9 glenmark
-6 . 100 , 6 - glenmark -
10 / . 30 152.7 glenmark
- /. 10000 / . 1 10 3100 pfizer inc
- 2 1 210 , - - -
6 , 39.6
. /. 4 ., . 1 - -
. 100 . 100 - pharmascience-
. 100 30 115.8 pharmascience
. /- /. 4000 . 1 709 bio sidus
. /- /. 2000 . 1 398 bio sidus
(B220) DYDUS 250 , . SB2 - berren handlow-
(B221) DYDUS 250 , . SB2 68.7 berren handlow
(B121) DYDUS 125 , . SB2 - berren handlow-
(B120) DYDUS 125 , . SB2 - berren handlow-
SB2 DYDUS 15 berren handlow
SG22 DYDUS - berren handlow-
SB1 DYDUS - berren handlow-
SB3 DYDUS - berren handlow-
20 10.6
- 2 1 210 , - - -
O.B. 32 - johnson johnso-
- . 150 1 20.9
- . 100 10 56.6
- . 50 10 33.1
- /. . 100 . 5 1 116.1 ebewe pharma
- /. . 1000 . 20 1 897 ebewe pharma
- /. . 500 . 10 1 - ebewe pharma-
200 . . . 10 - -
16 . . . 10 211
/. - 8 140 bms
 

0.. - 469 - 470 - 471 - 472 - 473 - 474 - 475 - ..551, , (c) , , 067-9566747