21.02.2020
:
-1 3,5 10 56
-1 2 10 38
ELAST 9512 1,5 12 , . . 50 tonus elast
ELAST 9512 0,6 12 , . . 28 tonus elast
ELAST 9512 5 8 , . . 80 tonus elast
ELAST 9512 5 12 , . . 110 tonus elast
ELAST 9512 5 10 , . . 78 tonus elast
ELAST 9512 3,5 8 , . . 51 tonus elast
ELAST 9512 3 8 , . . 49 tonus elast
ELAST 9512 3 6 , . . 35 tonus elast
ELAST 9512 3 12 , . . 71 tonus elast
ELAST 9512 3 10 , . . 61 tonus elast
ELAST 9512 2,5 8 , . . 47 tonus elast
ELAST 9512 2 8 , . . 42 tonus elast
ELAST 9512 1,5 8 C, . . 34 tonus elast
ELAST 9512 1,5 6 , . . 22 tonus elast
ELAST 9512 1,5 10 , . . 43 tonus elast
ELAST 9512 1 8 , . . 24 tonus elast
ELAST 9512 0,6 8 , . . 17 tonus elast
ELAST 9512 0,6 6 , . . 15 tonus elast
ELAST 9512 0,6 10 , . . 20 tonus elast
. 0,25 , , 50 8
L, , . 35
- 100 34
. 50 74
. 50 97
0,5 / . 100 , . 54
0,5 / . 60 , . 47
- . . / 380 . 1 + . . 4 . 5478 johnson johnso
. 15 20 59
. 7 5 20 38
- 0,65 % . 10 30
. 4 30 257 novartis pharm
. 2 30 168 novartis pharm
. / . 3,75 ., . 2 ., , 2 1 1316 ipsen pharma
- - /. 900 , . / 1,5 , 20 7187 ares trading
- . 450 . 0,75 3594 ares trading
- - /. 300 , . / 0,5 , 8- 2396 ares trading
15 22
- . / 20 60 63
- /. 350 / . 50 1 350
- /. 350 / . 20 1 168
- /. 300 / . 50 1 301
- /. 300 / . 20 1 147
. 20 66
- . 200 20 24
- . 10 30 17
- . 5 30 11
5 . 5 30 81 ananta medicar
2,5 . 2,5 30 66 ananta medicar
 

0.. - 414 - 415 - 416 - 417 - 418 - 419 - 420 - ..589, , (c) , , email: kievhtm@mail.ru